Wybrane uwarunkowania jakości życia w chorobie Parkinsona

Regina Lorencowicz

Abstrakt


Wprowadzenie. Coraz większe znaczenie w procesie leczenia choroby Parkinsona przywiązuje się do działań zmierzających do poprawy funkcjonowania pacjenta w codziennym życiu. Zainteresowanie nauk medycznych przesunęło się poza tradycyjny, czysto medyczny obszar działania, skupiając się na aktywności podopiecznych w różnych dziedzinach życia.

Cel. Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników na jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 75 osób z chorobą Parkinsona w Krakowskim Stowarzyszeniu Chorych z Chorobą Parkinsona, w Krakowskiej Klinice Neurologii oraz w Sądeckiej Przychodni Kolejowej w okresie od listopada 2010 do kwietnia 2011 roku. Materiał badawczy w pracy został zebrany za pomocą stan-
daryzowanego kwestionariusza Parkinson’s Disease Questionnaire 39 (PDQ 39) służącego do oceny jakości życia i stanu zdrowia pacjentów z chorobą Parkinsona, skali Lawtona (Instrumental Activities of Daily Living – IADL) służącej do oceny sprawności funkcjonalnej badanych w zakresie złożonych czynności życia codziennego oraz geriatrycznej skali depresji.

Wyniki. Badania wykazały, że choroba Parkinsona negatywnie oddziałuje na wszystkie badane składowe jakości życia. W największym stopniu ogranicza mobilność pacjentów (74%), uniemożliwia sprawne wykonanie podstawowych czynności dnia codziennego (69%). W następstwie choroby 61% badanych, odczuwa stały dyskomfort ciała oraz ograniczenia funkcji poznawczych. Aż 60% ma problemy rodzące się w kontaktach z innymi ludźmi z powodu stygmatyzacji choroby, zaś 57% problemy w zakresie komunikowania się oraz zaburzeń emocjonalnych. Wykazano również, że tylko 36% pacjentów nie było obciążonych depresją, u 61% badanych stwierdzono umiarkowane nasilenie depresji.

Wnioski. Choroba Parkinsona w największym stopniu ogranicza możliwości swobodnego przemieszczania się pacjenta zarówno w miejscu publicznym jak i w obrębie własnego mieszkania. Choroba pozbawia człowieka możliwości sprawnego posługiwania się telefonem, który jest podstawowym narzędziem komunikacji. Chorzy, którzy sami prowadzą gospodarstwo domowe wykazują większą odporność psychiczną w obliczu ciężkiej i nieuleczalnej choroby, pomimo większych dysfunkcji w zakresie sprawności funkcjonalnej. Objawy depresji są jednym z czynników, które obniżają jakość życia w chorobie Parkinsona. (PNN 2012;1(2):48-57)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.