Etyka Publikacji

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ,Prof., PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MNiSW:
6,00
Index Copernicus:
83.56
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Etyka Publikacji

Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing przestrzega najwyższych standardów etycznych, opisanych przez International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE: http://www.icmje.org/), Committee on Publication Ethics (COPE: http://publicationethics.org/) oraz International Academy of Nursing Editors (INANE: http://nursingeditors.com/).
+
Wszyscy Autorzy i Recenzenci powinni przeczytać i zapoznać się z wytycznymi
Ethics of Publication in Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing.

 

Zalecenia dla autorów

Składanie duplikatu

— Rękopisy złożone muszą być oryginalne (wcześniej nie publikowane). Nie należy składać artykułu, który jest w trakcie przeglądu w innych miejscach (np. innych czasopismach).
— Autor nie powinien przedstawiać rękopisu opisującego zasadniczo te same badania podzielone na części i publikowane w innych czasopismach. Wyjątek stanowi przedstawienie w pracy nowego celu i uzyskanie nowych wyników i wniosków.
— Autorzy rękopisów prac oryginalnych powinni zwrócić uwagę na szczegółowe przedstawienie części metodologicznej oraz przeprowadzenie obiektywnej dyskusji w takim stopniu, aby możliwe było sprawdzenie wiarygodności danych, jak również przeprowadzenie podobnych badań w celach porównawczych.

Plagiat

Plagiat oznacza skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu. Autorzy są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody od właściciela na przedstawianie w rękopisie rycin, zdjęć, grafiki itp., do których nie posiadają praw autorskich.

Manipulacja w przypisach (odniesieniach)

Manipulacja w przypisach (odniesieniach) zachodzi wówczas, kiedy rękopis zawiera piśmiennictwo, którego nie ma w odniesieniach lub zawiera odniesienia, które nie są związane z tematem lub są nie ważne dla zgłaszanej pracy. Przedstawianie piśmiennictwa i odniesień w rękopisie celem zwiększania ilości cytowań danego czasopisma lub Autora jest nieetyczne.

Konflikt interesów

Wszyscy Autorzy powinni ujawnić w swoim rękopisie informację dotyczącą konfliktu interesu (materialnego, niematerialnego). Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla rękopisu/projektu powinny zostać ujawnione — (Appendix 1).

Wkład autorów

Wszyscy Autorzy rękopisu powinni określić własny wkład intelektualny zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz zatwierdzić ostateczną wersję manuskryptu — (Appendix 1).

Podziękowania


Współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium Autorstwa, a przyczynili się w jakiejkolwiek formie do powstania rękopisu powinni być wymienieni w podziękowaniach.

Zalecenia dla recenzentów


— Recenzenci przygotowują ocenę/recenzję na zasadzie wolontariatu zgodnie z zasadami peer-review. Nie powinni przyjmować rękopisu, jeżeli uważają, że tematyka opracowania nie dotyczy ich specjalności czy zainteresowań. Oczekuje się, że Recenzenci przygotują ocenę/recenzje w ciągu dwóch tygodni.
— Wszelkie rękopisy otrzymane do oceny/recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie mogą być pokazane lub omawiane z innymi bez upoważnienia Redakcji.
— Oceny powinny być prowadzone w sposób obiektywny. Powinny one zawsze próbować dostarczyć szczegółowych i konstruktywnych informacji zwrotnych, aby pomóc Autorom w poprawie ich rękopisu.
— Czasopismo wprowadziło model recenzowania, w którym Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). W przypadku kiedy zaistnieje taka sytuacja (znajomość danych tożsamości) recenzent musi podpisać Deklarację o braku konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
— Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia — (Formularz Recenzji).

Zalecenia dla redakcji

— Redakcja czasopisma jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, czy przedstawiony rękopis mieści się w obszarze zainteresowania czasopisma, czy został przygotowany zgodnie z zaleceniami dla Autorów i czy powinien zostać opublikowany w JNNN. Redaktorzy mogą konsultować się z innymi członkami zespołu redakcyjnego, jak również z Recenzentami oraz Autorami, w celu podejmowania decyzji o publikacji.
— Jeżeli zaistnieje potrzeba udokumentowania wiarygodności przesłanego rękopisu w aspekcie działalności etycznej, Redakcja ma prawo uzyskać od Autora dodatkowego potwierdzenia/dokumentu — zgody poszczególnych Komisji Etycznych na przeprowadzenie projektu/badania.
— W korespondencji, Redakcja nie ujawnia nikomu żadnych informacji o przesłanym rękopisie poza wyjątkiem Autora/-ów, Recenzentów, a w niektórych uzasadnionych przypadkach innym członkom Redakcji JNNN.
— Rękopisy, które zostały przesłane do Redakcji a nie zostały opublikowane w JNNN nie mogą być wykorzystywane przez Redakcję w celach własnych działań bez pisemnej zgody Autora.