RODO

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MEiN:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

RODO

Rada Redakcyjna pragnie poinformować, iż dane osobowe Autorów, a także Recenzentów, po wyrażeniu przez nich zgody, zostają przetworzone w systemie edytorskim, w celu dokonania recenzji oraz publikacji nadesłanej pracy. Zgoda ta może zostać odwołana w każdej chwili. Podane przez Autora nazwiska i afiliacje, po zaakceptowaniu pracy i jej opublikowaniu, zostają udostępnione na stronie internetowej czasopisma oraz w formie druku. Autorzy lub Recenzenci podane dane w systemie edytorskim mogą w każdym momencie usunąć bądź skorygować. Autor w swoim imieniu zostaje zobowiązany do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez czasopismo w celu realizacji procesu wydawniczego. Niezbędne jest także uzyskanie tej zgody od pozostałych współautorów pracy i przekazanie jej Redakcji. Autor w swoim imieniu oraz w imieniu współautorów jest zobowiązany do dostarczenia Redakcji oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich do pracy Wydawcy. Formularz oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej czasopisma, podpisać, zeskanować i wprowadzić do systemu edytorskiego