Polityka Wydawnicza

Redaktor Naczelny:
Robert ŚLUSARZ PhD, MA, RN, CNS
ISSN:
2084-8021
E-ISSN:
2299-0321
Częstotliwość:
4/12
Ranking:
-
MEiN:
20
Index Copernicus:
100.00
Journal DOI:
http://dx.doi.org/10.15225/PNN

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne (PNN) (The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing) jest międzynarodowym kwartalnikiem wydawanym od 2012 r., w którym publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa w neurologii i neurochirurgii. Publikuje ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Kwartalnik redagowany jest przez utytułowane osobistości z dziedziny neuropielęgniarstwa z kraju i z zagranicy.

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie badania dotyczące ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.

Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych stosowane przez czasopismo

Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych są zgodne z zaleceniami opisanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

1. Autor(zy) prac składają oświadczenie, że praca nie jest złożona w innej redakcji i nie była publikowana oraz określają kryteria autorstwa (załącznik 1 – Formularz oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa).

2. Wszystkie nadesłane do Redakcji prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z procedurą recenzowania.

3. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji. Oznacza to, że manuskrypt może być poddany ocenie przez internetowy system antyplagiatowy.

4. Artykuły są sprawdzane zarówno pod względem językowym, jak i oryginalności przez Native-speaker i Redaktorów.

5. Redaktorzy oceniają i podejmują ostateczną decyzję o druku artykułu, opierając się na kryteriach opracowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne jest czasopismem wydawanym niekomercyjnie.

— Potencjalny czytelnik, może swobodnie korzystać z treści umieszczonych w kwartalniku dla celów edukacyjnych, naukowych, niekomercyjnych (www.jnnn.pl)

— Dostępność pełnych tekstów artykułów naukowych jest bezpłatna ze strony internetowej czasopisma (www.jnnn.pl)

— Czasopismo posiada jasno określone zasady przenoszenia praw autorskich dokładnie opisane w Formularzu oświadczenia, przeniesienia praw autorskich i kryteria autorstwa (www.jnnn.pl)

— Każdy artykuł z czasopisma może być wykorzystany bezpłatnie przez osoby i podmioty trzecie (np. biblioteki, jednostki naukowe, recenzenci, repozytoria itp.) dla celów edukacyjnych, naukowych, niekomercyjnych